Indlæser Begivenheder

Dancing in December – Bachata Workshop (betalings event)

17 december 2023 13:00 - 16:00
Dᴀɴᴄɪɴɢ ɪɴ Dᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ! – Bᴀᴄʜᴀᴛᴀ Wᴏʀᴋꜱʜᴏᴘ 17ᴛʜ ᴏꜰ Dᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ
𝙒𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙤 𝙡𝙚𝙖𝙧𝙣 𝙤𝙧 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙛𝙪𝙡 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙩𝙝𝙚 𝘾𝙖𝙧𝙞𝙗𝙗𝙚𝙖𝙣, 𝙘𝙖𝙡𝙡𝙚𝙙 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙖𝙩𝙖?
𝙒𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙤 𝙡𝙚𝙖𝙧𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙛𝙪𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙡𝙚 𝙙𝙖𝙣𝙘𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙮 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛 𝙖𝙨 𝙬𝙚𝙡𝙡 𝙖𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙣𝙘𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙣𝙚𝙧? – 𝙞𝙣 𝙖𝙣 𝙤𝙥𝙚𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙚𝙣𝙫𝙞𝙧𝙤𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩.
-𝙇𝙤𝙤𝙠 𝙣𝙤 𝙛𝙪𝙧𝙩𝙝𝙚𝙧!! – 𝘼𝙡𝙡 𝙡𝙚𝙫𝙚𝙡𝙨 𝙬𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚! 💃🕺🥳😎
The workshop will be small, with a maximum of 15 participants – giving plenty of space for personal feedback – whether you’re an experienced Bachata dancer or just started learning, there will be something for everyone.
A great place to drop in to the details in a safe environment and space for personal focus.
𝘛𝘪𝘮𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘢𝘵𝘦:
17/12-23
13:00-15:00 𝘉𝘢𝘤𝘩𝘢𝘵𝘢 𝘞𝘰𝘳𝘬𝘴𝘩𝘰𝘱
15:00-16:00 𝘗𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘤𝘢
𝘓𝘰𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯:
𝘊𝘢𝘧𝘦 𝘎𝘭𝘰𝘣𝘦𝘯
𝘛𝘩𝘦 𝘣𝘢𝘳 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘯, 𝘴𝘰 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘱𝘭𝘦𝘯𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘵𝘰 𝘨𝘦𝘵 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘥𝘳𝘪𝘯𝘬!
Wᴏʀᴋꜱʜᴏᴘ Dᴇꜱᴄʀɪᴘᴛɪᴏɴ:
Bᴀᴄʜᴀᴛᴀ:
Tʜᴇ ᴡᴏʀᴋꜱʜᴏᴘꜱ ᴀꜱ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴛʜᴇᴍ ʙᴇꜱᴛ. A ᴍɪx ᴏꜰ ꜱᴏʟᴏ ᴀɴᴅ ᴘᴀʀᴛɴᴇʀ ᴡᴏʀᴋ. Pʟᴀʏɪɴɢ ᴡɪᴛʜ ʀʜʏᴛʜᴍ, ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟ ꜱᴛʏʟᴇ, ꜰʟᴀᴠᴏᴜʀ ᴀɴᴅ ɪᴍᴘʀᴏᴠɪꜱᴀᴛɪᴏɴꜱ. Wᴇ ᴍɪɢʜᴛ ᴍɪx ɪɴ ꜱᴏᴍᴇ ᴏᴛʜᴇʀ ᴅᴏᴍɪɴɪᴄᴀɴ ᴅᴀɴᴄᴇ ꜱᴛʏʟᴇꜱ ᴊᴜꜱᴛ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ꜱᴏᴍᴇ ᴍᴏʀᴇ ᴠᴀʀɪᴀᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ ᴜɴᴅᴇʀꜱᴛᴀɴᴅɪɴɢ.
Bᴀꜱᴇᴅ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴡɪꜱʜᴇꜱ ꜰʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ᴘᴏʟᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ɢʀᴏᴜᴘ ᴏɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ꜰᴏᴄᴜꜱɪɴɢ ᴏɴ ꜰᴏᴏᴛᴡᴏʀᴋ ɪᴍᴘʀᴏᴠɪꜱᴀᴛɪᴏɴꜱ ᴀɴᴅ ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴜꜱᴇ ᴛʜᴇᴍ ɪɴ ᴘᴀʀᴛɴᴇʀᴡᴏʀᴋ.
Pʀᴀᴄᴛɪᴄᴀ:
Tᴏ ʙᴇ ᴀʙʟᴇ ᴛᴏ ꜰᴏᴄᴜꜱ ᴏɴ ᴘʀᴀᴄᴛɪᴄɪɴɢ ᴡʜᴀᴛ ᴡᴇ ʟᴇᴀʀɴ ɪɴ ᴄʟᴀꜱꜱ I’ᴠᴇ ᴀᴅᴅᴇᴅ ᴀɴ ʜᴏᴜʀ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ ᴛᴏ ᴇɴᴄᴏᴜʀᴀɢᴇ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴘʀᴀᴄᴛɪꜱᴇ! I’ᴠᴇ ᴍᴀᴅᴇ ɪᴛ ᴘᴏꜱꜱɪʙʟᴇ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴏɴʟʏ ᴊᴏɪɴ ᴛʜɪꜱ ᴘᴀʀᴛ, ɪꜰ ʏᴏᴜ’ᴅ ᴘʀᴇꜰᴇʀ ᴛᴏ ᴊᴜꜱᴛ ᴄᴏᴍᴇ ʙʏ ᴀɴᴅ ᴅᴀɴᴄᴇ ꜰᴏʀ ᴀɴ ʜᴏᴜʀ.
Eᴠᴇʀʏᴏɴᴇ (Aʟʟ ʟᴇᴠᴇʟꜱ) ᴀʀᴇ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴀᴛ ᴀʟʟ ᴡᴏʀᴋꜱʜᴏᴘꜱ. – Iꜰ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ ʙᴇɢɪɴɴᴇʀ ᴡɪᴛʜ ɴᴏ ᴘʀᴇᴠɪᴏᴜꜱ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄᴇ ɪɴ Bᴀᴄʜᴀᴛᴀ – ꜰᴇᴇʟ ꜰʀᴇᴇ ᴛᴏ ꜱᴇɴᴅ ᴍᴇ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ, ᴊᴜꜱᴛ ꜰᴏʀ ᴍᴇ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ, ꜱᴏ I ᴄᴀɴ ᴋᴇᴇᴘ ᴇxᴛʀᴀ ꜰᴏᴄᴜꜱ ᴏɴ ɢᴇᴛᴛɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴜᴘ ᴛᴏ ꜱᴘᴇᴇᴅ ᴛᴏᴏ.
Tʜᴇ ᴄʟᴀꜱꜱᴇꜱ ʜᴀᴠᴇ ᴠᴀʀɪᴀᴛɪᴏɴꜱ ᴡʜɪᴄʜ ᴍᴀᴋᴇꜱ ɪᴛ ᴘᴏꜱꜱɪʙʟᴇ ᴛᴏ ᴀᴄᴄᴏᴍᴍᴏᴅᴀᴛᴇ ꜱᴇᴠᴇʀᴀʟ ʟᴇᴠᴇʟꜱ ᴀɴᴅ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴀᴅᴀᴘᴛ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ᴏᴡɴ ʟᴇᴠᴇʟ. Pʟᴀʏꜰᴜʟɴᴇꜱꜱ ᴀɴᴅ ᴛʀɪᴀʟ/ᴇʀʀᴏʀ ɪꜱ ᴇɴᴄᴏᴜʀᴀɢᴇᴅ!
𝙎𝙞𝙜𝙣-𝙪𝙥 𝙗𝙮 𝙛𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙡𝙤𝙬 𝙡𝙞𝙣𝙠:
https://billetfix.dk/en/e/dancing-in-december-bachata/
𝙊𝙉𝙇𝙔 15 𝙩𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙫𝙖𝙞𝙡𝙖𝙗𝙡𝙚.
𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲:
𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽+𝗣𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮 = 𝟮𝟱𝟬𝗸𝗿 + 𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗳𝗲𝗲
𝗣𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮 = 𝟳𝟬𝗸𝗿 + 𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗳𝗲𝗲
𝗔𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 𝗜𝗡𝗖𝗟𝗨𝗗𝗘 𝗔 𝗦𝗢𝗗𝗔 𝗢𝗥 𝗕𝗢𝗧𝗧𝗟𝗘𝗗 𝗕𝗘𝗘𝗥 !!!
(𝘚𝘪𝘨𝘯-𝘶𝘱 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘯-𝘳𝘦𝘧𝘶𝘯𝘥𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘢𝘯 𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵. 𝘠𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘪𝘤𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯, 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘣𝘦 𝘶𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘵𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘥. 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘴 𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘰𝘸𝘯 𝘳𝘪𝘴𝘬)
𝘐𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘦𝘯𝘵 (𝘰𝘳 𝘪𝘯 𝘯𝘦𝘦𝘥 𝘰𝘧 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵) 𝘰𝘳 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘑𝘺𝘭𝘭𝘢𝘯𝘥, 𝘍𝘺𝘯, 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘯𝘥𝘴, 𝘚𝘸𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘰𝘳 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘺 𝘧𝘦𝘦𝘭 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘶𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘤𝘦 – 𝘢𝘴 𝘐’𝘥 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘢𝘴 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦.
Instructor:
Mette Larsen
What to expect:
⭐100% Traditional Bachata and Merengue
⭐100% Focus on Social Dancing
⭐Individual feedback to both leaders and followers (questions always welcome!)
⭐Everyone can lead/follow in these Courses – no need to bring a partner
⭐Don’t hesitate to contact us if you have any doubts or questions
Make sure to check out our other events!
For more information visit:
🌞Facebook Community Group https://www.facebook.com/groups/817972968558985/
🌞Our Facebook page https://www.facebook.com/BachataDominicanaCopenhagen
🌞Our Instagram https://www.instagram.com/bachatadominicanacopenhagen/
ABOUT US:
Bachata Dominicana Copenhagen was first created by Lærke Birk back in 2020 but have since 2022 been a joined adventure with Mette Larsen who then took over in 2023. They’ve made sure to keep their knowledge and inspiration fresh by frequently participating in Dominican Festivals around Europe as well as participating in Instructor courses and visiting the Island.
ABOUT Mette:
Mette started teaching dancing back in 2006, but in 2020 she met Dominican Bachata in the land of origin and has since then spent a total of 6 months in the Dominican Republic – getting immersed in the dance communities. Her focus is on personal style, improvisation, connection and non-verbal conversation as well as the cultural background of the dance. With her background in Authentic Relating and communication her teaching style is inclusive and welcoming.
others say:
𝘎𝘰𝘰𝘥 𝘷𝘪𝘣𝘦𝘴, 𝘨𝘳𝘦𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘤𝘩𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘮𝘢𝘻𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘪𝘯 𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘺 𝘦𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵!
-Montse
𝘋𝘦𝘳 𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘤𝘦, 𝘩𝘺𝘨𝘨𝘦𝘭𝘪𝘨 𝘴𝘵𝘦𝘮𝘯𝘪𝘯𝘨 – 𝘢𝘭𝘵𝘪𝘥. 𝘖𝘨 𝘧𝘰𝘬𝘶𝘴 𝘪 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘷𝘪𝘴𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘳 𝘱å 𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘵 𝘴𝘬𝘢𝘭 𝘧ø𝘭𝘦𝘴 𝘨𝘰𝘥𝘵. 𝘑𝘦𝘨 𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘳 𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘳 𝘣𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘵𝘢𝘭𝘵 𝘪𝘯𝘥 𝘪 𝘳ø𝘥𝘥𝘦𝘳𝘯𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘥𝘢𝘯𝘴𝘦𝘯 𝘰𝘨 𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘵 𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳𝘣𝘪𝘯𝘥𝘦𝘭𝘴𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘭𝘭𝘦𝘮 𝘧ø𝘳𝘦𝘳 𝘰𝘨 𝘧ø𝘭𝘨𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘳 𝘭æ𝘨𝘨𝘦𝘴 𝘷æ𝘨𝘵 𝘱å, 𝘢𝘵 𝘢𝘭𝘵 𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘦𝘯 𝘮𝘶𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘥, 𝘰𝘨 𝘫𝘦𝘨 𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘥𝘪𝘨 𝘮æ𝘳𝘬𝘦 𝘦𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘰𝘮 𝘮𝘪𝘯 𝘬𝘳𝘰𝘱 𝘦𝘳 𝘰𝘬𝘢𝘺 𝘮𝘦𝘥 𝘣𝘦𝘷æ𝘨𝘦𝘭𝘴𝘦𝘳𝘯𝘦.
𝘏𝘷𝘪𝘴 𝘥𝘶 𝘩𝘢𝘳 𝘦𝘵 𝘭𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘫𝘢 𝘰𝘨 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘷𝘦𝘫𝘦𝘳 𝘢𝘵 𝘱𝘳ø𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘯𝘪𝘬𝘢𝘯𝘴𝘬 𝘣𝘢𝘤𝘩𝘢𝘵𝘢, 𝘴å 𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘮 𝘥𝘪𝘵 𝘵𝘦𝘨𝘯 𝘵𝘪𝘭 𝘢𝘵 𝘬𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘢𝘧𝘴𝘵𝘦𝘥..
-Sofie
𝘔𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘵𝘦𝘢𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘩𝘦𝘳 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵. 𝘏𝘦𝘳 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘭𝘦𝘥𝘨𝘦 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘋𝘰𝘮𝘪𝘯𝘪𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘤𝘩𝘢𝘵𝘢, 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘥𝘢𝘯𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘴 𝘢 𝘸𝘩𝘰𝘭𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘴𝘩𝘰𝘸𝘪𝘯𝘨. 𝘚𝘩𝘦’𝘴 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘪𝘵’𝘴 𝘢 𝘴𝘢𝘧𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘴 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘮𝘴𝘦𝘭𝘷𝘦𝘴, 𝘯𝘰 𝘮𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘥𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦. 𝘐 𝘩𝘪𝘨𝘩𝘭𝘺 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥 𝘵𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘔𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘺 𝘬𝘪𝘯𝘥 𝘰𝘧 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵
-Anna-Lena

Share This Event

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Detaljer

Dato:
søndag, 17 december, 2023
Tidspunkt:
13:00 - 16:00